ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 1030   نيتروگليسيرين آترا قرص پيوسته رهش 6.4م گ 915 NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB    
2 1031   نيترو گليسيرين آترا قرص پيوسته رهش2.6م گ 913 NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB