ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 250   ديکلورن آمپول -ديکلوفناک 3 م ل 425 DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP    
2 396   تايلوفن سوسپانسيون120م گ/5م ل-استامينوفن 5 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP    
3 241   آميکاسين آمپول ‌100م‌گ‌ / 2م‌ل‌ 53 AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP    
4 242   آميکاسين ‌آمپول 500 م‌گ‌ / 2م‌ل‌ 54 AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP    
5 266   سفيکسيم‌‌ سوسپانسيون 100م ل 2419 CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP    
6 211   تئوفيلين جي ‌الگزير 120م ل 1211 THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP    
7 221   سالبوتامول ‌شربت‌ 2م ‌گ‌ / 5م‌ل‌-120م ل 1112 SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP    
8 231   سايمتيدين آمپول 200 م گ / 2 م ل 291 CIMETIDINE 200MG/2ML AMP    
9 229   بنزيلاژين دهانشويه - بنزيدامين 120م ل 1406 BENZYDAMINE HCl 0.15% 120 ML MOUTH WASH    
10 240   کلسيم‌فورت ‌ قرص‌ جوشان‌ 500 م گ 199 CALCIUM FORTE EFF TAB    
11 199   آب سترون‌ قابل‌تزريق - آمپول‌ 5 م‌ل‌ 1311 WATER FOR INJECTION 5ML GLASS-AMP    
12 271   پانتوزول قرص 20 م گ - پنتوپرازول 2332 PANTOPRAZOLE 20MG TAB    
13 202   استامينوفن کدئين ‌قرص ‌300/20 2243 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20)MG TAB    
14 218   ديکلوفناک ‌قرص‌ 25 م ‌گ‌ 424 DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB    
15 208   بتامتازون آمپول ‌4 م‌ گ‌/1م ‌ل‌ 149 BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP    
16 209   بتامتازون ‌ال آ - آمپول ‌1م ‌ل‌ 153 BETAMETHASONE LA 1ML AMP    
17 292   تريامسينولون آمپول 40 م گ/ 1م ل 1247 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP    
18 207   ايندومتاسين کپسول 25 م گ 669 INDOMETHACIN 25MG CAP    
19 392   سلکوکسيب کپسول 100 م گ 1913 CELECOXIB 100MG CAP    
20 262   افلوکسير قرص 200 م گ-افلوکساسين 930 OFLOXACIN 200MG FC TAB    
21 263   افلوکساسين قرص 300 م گ 2009 OFLOXACIN 300MG FC TAB    
22 384   لوپراکس قرص 200 م گ- سفيکسيم 226 CEFIXIME 200MG TAB    
23 385   لوپراکس قرص 400 م گ- سفيکسيم 227 CEFIXIME 400MG TAB    
24 214   جنتامايسين آمپول ‌80 م ‌گ/2 م ‌ل‌ 592 GENTAMICIN 80MG/2ML AMP    
25 268   سفترياکسون ويال 1 گ 237 CEFTRIAXONE 1 GR VIAL    
26 258   سفتازيديم‌ ويال ‌500 م گ‌ 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
27 260   سفتازيديم ‌ويال 2 گ 231 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL    
28 279   اکسي پيم ويال 500 م گ - سفپيم 2418 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL    
29 280   اکسي پيم ويال 1 گ - سفپيم 2416 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL    
30 281   اکسي پيم ويال 2 گ - سفپيم 2417 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL    
31 261   لوپراکس سوسپانسيون 100م گ/5 م ل-سفيکسيم 50م ل 3849 CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP    
32 287   سفالکسين کپسول 500 م گ 245 CEFALEXIN 500MG CAP    
33 216   دزيپرامين قرص 25 م گ 388 DESIPRAMINE HCL 25MG TAB    
34 245   دريمکس قرص 5 م گ-زولپيدم 7253 ZOLPIDEM 5MG TAB    
35 246   دريمکس قرص10م گ-زولپيدم 6028 ZOLPIDEM 10MG TAB    
36 282   اکسي پرام قرص 20 م گ - سيتالوپرام 1905 CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB    
37 244   هالوپريدول آمپول 5 م گ /1م ل 620 HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP    
38 395   ميدازولکس آمپول 5 م گ/ 1 م ل - ميدازولام 852 MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP    
39 397   ميدازولکس آمپول 15م گ/3م ل-ميدازولام 1591 MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP    
40 224   فلورازپام ‌کپسول ‌15م ‌گ‌ 558 FLURAZEPAM 15MG CAP    
41 225   فلوکستين ‌کپسول‌20م‌گ‌ 551 FLUOXETINE HCL 20MG CAP    
42 226   کاپتوپريل ‌قرص‌ 25 م‌گ‌ 205 CAPTOPRIL 25MG TAB    
43 227   کاپتوپريل ‌قرص‌ 50 م‌گ‌ 206 CAPTOPRIL 50MG TAB    
44 194   آتورواستاتين قرص 10 م گ 1910 ATORVASTATIN 10MG TAB    
45 256   سالبوتامول آمپول ‌0.5م‌ گ‌ / 1م‌ ل‌ 1113 SALBUTAMOL SULFATE 0.5MG/1ML AMP    
46 193   اکسي تروپين ويال 4 واحد(1.3 م گ) سوماتروپين 1161 SOMATROPIN 4U AMP    
47 254   فروس‌ سولفات‌ شربت‌ 200م‌گ‌ / 5 م ‌ل‌-60م ل 1506 FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP    
48 232   بکوويت آمپول 2 م ل - ب کمپلکس 125 VITAMIN B COMPLEX AMP    
49 219   رانيتيدين قرص 150 م گ 1093 RANITIDINE 150MG TAB    
50 222   سايمتيدين قرص 200 م گ 290 CIMETIDINE 200MG TAB    
51 253   هيوسين ان بوتيل برومايد آمپول 20م‌ گ‌/1 م ل 655 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP    
52 273   پنتوپرازول ويال 40 م گ 2336 PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION    
53 206   اکسي پرازول کپسول 20 م گ - امپرازول 931 OMEPRAZOLE 20MG CAP    
54 290   آکاربکس قرص 50 م گ - آکاربوز 2016 ACARBOSE 50MG TAB    
55 291   آکاربکس قرص 100 م گ - آکاربوز 2015 ACARBOSE 100MG TAB    
56 394   متفورمين قرص 500 م گ 817 METFORMIN HCL 500MG TAB    
57 191   لانسولين ويال ‌100واحد- انسولين رگولار 10م ل 674 INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL    
58 192   لانسولين ويال ‌100واحد/ م‌ل - انسولين ايزوفان (ان ‌پي ‌اچ) 10م ل 673 INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL    
59 204   اکسي ‌بوتينين قرص 5 م گ 935 OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB    
60 198   آ اس‌آ کدئين -اکسير قرص 110 ASA CODEINE TAB    
61 399   استامينوفن سوسپانسيون _120 م گ / 5 م ل-120م ل 5 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP    
62 274   اکسي روکسيم 125 - قرص 125 م گ - سفوروکسيم 2029 CEFUROXIME AXETIL 125MG FC TAB    
63 228   متيل‌دوپا 250 - اکسير قرص 250 م گ 832 METHYLDOPA 250MG TAB    
64 257   ترامادول آمپول 50 م گ / 1 م ل 2708 TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP    
65 275   اکسي روکسيم قرص250م گ - سفوروکسيم 2031 CEFUROXIME AXETIL 250MG FC TAB    
66 276   اکسي روکسيم قرص500 م گ - سفوروکسيم 2032 CEFUROXIME AXETIL 500MG FC TAB    
67 269   سفوتاکسيم‌ ويال 500م گ‌ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
68 270   سفوتاکسيم‌ ويال 1000م گ‌ 1336 CEFOTAXIME 1GR VIAL    
69 277   اکسي روکسيم ويال 750 م گ - سفوروکسيم 2423 CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL    
70 286   سفالکسين - کپسول 250 م گ 243 CEFALEXIN 250MG CAP    
71 223   لاميوودين قرص 150 م گ 1819 LAMIVUDINE 150MG TAB    
72 251   توپيرامات قرص 25 م گ 1885 TOPIRAMATE 25MG TAB    
73 252   توپيرامات قرص 200 م گ 1884 TOPIRAMATE 200MG TAB    
74 264   مموراپ قرص5م گ-ممانتين 9203 MEMANTINE 5MG TAB    
75 265   مموراپ قرص10م گ-ممانتين 5917 MEMANTINE 10MG TAB    
76 205   آنتي‌هيستامين‌دکونژستانت ‌قرص 98 ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB    
77 255   دوبوتامکس ويال 250م گ/20م ل-دوبوتامين 466 DOBUTAMINE HCL 250MG INJ    
78 220   سالبوتامول قرص 2 م گ‌ 1114 SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB    
79 237   ويتامين ب 12 -آمپول100 م ک گ /1 م ل 1746 VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP    
80 197   آب سترون قابل تزريق - آمپول 10 م ل 2865 WATER FOR INJECTION 10ML G-AMP    
81 190   اکسي جکت 2 - دستگاه تزريق انسولين 8000 MEDICAL DEVICES    
82 296   اکسي پرس - دستگاه فشار سنج مچي ديجيتال 8000 MEDICAL DEVICES    
83 298   اکسي چک - دستگاه اندازه گيري قند خون گويا 8000 MEDICAL DEVICES    
84 299   اکسي چک استريپ - نوار تست قند دستگاه اکسي چک-50ع 8000 MEDICAL DEVICES    
85 233   ويتامين‌ب‌ کمپلکس‌ قرص‌ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
86 239   ويتامين ‌ث‌ قرص‌ جوشان 1000 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
87 293   سرترالين کپسول 50 م گ 5692 SERTRALINE HCL 50MG CAP    
88 294   سرترالين کپسول 100 م گ 5691 SERTRALINE HCL 100MG CAP    
89 284   سيپروفلوکساسين قرص 250 م گ 295 CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB    
90 285   سيپروفلوکساسين قرص 500 م گ 296 CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB    
91 212   جنتامايسين آمپول ‌20م‌گ‌ / 2م‌ل‌ 587 GENTAMICIN 20MG/2ML AMP    
92 213   جنتامايسين آمپول ‌40م‌گ‌/1م‌ل‌ 590 GENTAMICIN 40MG/1ML AMP    
93 278   اکسي روکسيم ويال 1.5 گ - سفوروکسيم 2421 CEFUROXIME SODIUM 1.5 G VIAL    
94 247   آتنولول‌ قرص 100 م گ 114 ATENOLOL 100MG TAB    
95 195   آتورواستاتين قرص 20 م گ 1911 ATORVASTATIN 20MG TAB    
96 196   آتورواستاتين قرص 40 م گ 1912 ATORVASTATIN 40MG TAB    
97 203   اکسپکتورانت کدئين شربت 60م ل 524 EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP    
98 215   دکسترومتورفان ‌پي اکسير‌شربت‌-60م ل 408 DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP    
99 235   ويتامين ‌ب‌ کمپلکس شربت 60 م ل 2101 FOOD SUPPLEMENT    
100 398   مولتي سانستول شربت 200 گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
101 283   اکسي پرام قرص 40م گ - سيتالوپرام 1906 CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB    
102 200   نوورپيد فلکس پن 100واحد/1م ل-انسولين آسپارت 3 م ل 20306 INSULIN ASPART RAPID 100IU/ML 3ML FOR INJ    
103 272   پانتوزول قرص 40 م گ - پنتوپرازول 2333 PANTOPRAZOLE 40MG TAB    
104 267   سفترياکسون ويال ‌500 م گ 239 CEFTRIAXONE 500MG VIAL    
105 386   سفازولين ويال 500 م گ 224 CEFAZOLIN 500MG VIAL    
106 259   سفتازيديم ويال 1 گ 230 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL    
107 390   سفتي زوکسيم ويال 500 م گ 234 CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL    
108 391   سفتي زوکسيم ويال 1 گ 233 CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL    
109 297   اکسي ترم - دستگاه ترمومتر ديجيتال 8000 MEDICAL DEVICES    
110 387   سفازولين ويال 1 گ 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
111 400   لانست - سرسوزن اکسي چک 8000 MEDICAL DEVICES    
112 389   کلوپيدکس قرص 75 م گ - کلوپيدوگرل 1788 CLOPIDOGREL 75MG TAB    
113 295   اکسي چک - دستگاه اندازه گيري قند خون - غير گويا 8000 MEDICAL DEVICES    
114 388   اورسودکس کپسول 250م گ - اورسودي اکسي کوليک اسيد 1736 URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP    
115 402   اريترومايسين قرص 400 م گ 496 ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB    
116 403   الانزاپين قرص 5 م گ 1907 OLANZAPINE 5MG TAB    
117 404   اکسي چک محلول کاليبراسيون-غير خوراکي 8000 MEDICAL DEVICES    
118 405   اريترومايسين سوسپانسيون 200 م گ/5 م ل- 100م ل 497 ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP    
119 406   سد-آف قرص 180 م گ-فکسوفنادين 6750 FEXOFENADINE 180MG TAB    
120 407   اگزا کلد قرص -سرماخوردگي 5951 ADULT COLD PREPARATION-4 TAB    
121 409   اکسي چک کمبو گويا 8000 MEDICAL DEVICES    
122 408   زيمکسير کپسول 250 م گ- آزيترومايسين 123 AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP    
123 410   لوزارتان قرص 25 م گ 1822 LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB    
124 450   لانسولين70/30ويال-انسولين انساني ان پي اچ+رگولار 1544 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE (70+30)U/ML 10ML VIAL    
125 217   استامينوفن کدئين قرص 10+300 8440 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB    
126 451   نورديلت قلم آماده تزريق 5 م گ -سوماتروپين 9808 SOMATROPIN 5MG 1.5ML PEN    
127 452   کلارکسير قرص 500 م گ-کلاريترومايسين 2034 CLARITHROMYCIN 500MG TAB    
128 453   اکسي چک کمبوغير گويا 8000 MEDICAL DEVICES    
129 454   کلارکسير قرص 250 م گ-کلاريترومايسين 1837 CLARITHROMYCIN 250MG TAB    
130 456   فت-استاپ کپسول 120م گ-ارليستات 2283 ORLISTAT 120MG CAP    
131 455   اکسي پوِئتين آمپول 2000 واحد - اريتروپويتين 501 ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL    
132 457   نووفاين31جي-سرسوزن نورديلت 8000 MEDICAL DEVICES    
133 458   سد-آف قرص 60 م گ-فکسوفنادين 7251 FEXOFENADINE 60MG TAB    
134 459   گاما ايمونکس ويال 100 م ک گ -اينترفرون گاما 686 INTERFERON GAMMA 100MCG    
135 465   سوپرانم ويال 500 م گ-ايمي پنم/سيلاستاتين 1876 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL    
136 463   گاباپنتين کپسول 400 م گ 574 GABAPENTIN 400MG CAP    
137 464   اريترومايسين قرص 200 م گ 495 ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB    
138 467   ازتيمايب قرص10م گ 5657 EZETIMIBE 10MG TAB    
139 468   کلسيم+ويتامين د قرص 500 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
140 470   اکسي زارتان قرص 50م گ-لوزارتان 1933 LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB    
141 469   اندانسترون آمپول 8 م گ/4 م ل 2092 ONDANSETRON HCL 8MG/4ML AMP    
142 462   گاباپنتين کپسول 300 م گ 573 GABAPENTIN 300MG CAP    
143 471   اکسي چک استريپ=نوار تست قند دستگاه اکسي چک-25ع 8000 MEDICAL DEVICES    
144 461   گاباپنتين کپسول 100م گ 572 GABAPENTIN 100MG CAP    
145 466   سوپرانم ويال250 ايمي پنم/سيلاستاتين 2435 IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)MG VIAL    
146 472   روغن کبد ماهي کپسول ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
147 473   امگا 3 کپسول 1000 م گ ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
148 249   توپيرامات قرص25م گ 1885 TOPIRAMATE 25MG TAB    
149 210   لوپيروکس آمپول 20 م گ/1 م ل -پيروکسيکام 1018 PIROXICAM 20MG/1ML AMP    
150 248   توپيرامات قرص100م گ 1883 TOPIRAMATE 100MG TAB    
151 475   الانزاپين قرص10م گ 2035 OLANZAPINE 10MG TAB    
152 474   گلوکزامين سولفات کپسول500م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
153 477   آي وي اف سي ويال واحد5000 - اچ سي جي 286 CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL    
154 288   سفالکسين سوسپانسيون 250 246 CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP    
155 201   نووميکس30 فلکس پن100واحد/1م ل-انسولين آسپارت 6695 INSULIN ASPART 100IU/ML 3ML FOR INJ    
156 478   آلزالون کپسول 3 م گ -ريواستيگمين 1999 RIVASTIGMINE 3MG CAP    
157 479   آلزالون کپسول 4/5 م گ -ريواستيگمين 2000 RIVASTIGMINE 4.5MG CAP    
158 480   اکس جيد قرص باز شونده250م گ-دفراسيروکس 6659 DEFERASIROX 250MG TAB    
159 481   اکس جيد قرص باز شونده500م گ-دفراسيروکس 8997 DEFERASIROX 500MG TAB    
160 230   مکسولوسين کپسول پيوسته رهش 0.4م گ-تامسولوسين 5100 TAMSULOSIN 0.4MG CAP    
161 1613   مولتي ميکس براي زنان قرص -مولتي ويتامين+مولتي م 2101 FOOD SUPPLEMENT    
162 1604   جنسينگ کمپلکس+رويال ژل کپسول 2101 FOOD SUPPLEMENT    
163 1610   غضروف کوسه ماهي کپسول 740 م گ ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
164 1605   سرکه سيب کپسول 300 م گ (cider vinegar) ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
165 1607   منوپوز فري کپسول ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
166 1608   سوپالمتو کمپلکس کپسول 160 م گ ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
167 1612   کوکيوتن کپسول 30 م گ ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
168 1602   مولتي ويتامين + آهن قرص ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
169 1606   روغن ماهي کپسول 1000 م گ ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
170 1601   ويتامين ث قرص جويدني 250 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
171 1614   مولتي ميکس براي مردان قرص- مولتي ويتامين/ مينرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
172 1600   ويتامين اي سافت ژل 400 واحد 2101 FOOD SUPPLEMENT    
173 1609   فيش فلکس بوريگ سافت ژل - امگا 9،6،3 ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
174 1611   جوينت ساپورت کمپلکس کپسول ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
175 476   آي وي اف-ام ويال75واحد منوتروپين 804 MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP    
176 460   نووفاين32جي-سر سوزن نورديلت 8000 MEDICAL DEVICES    
177 482   اکسي نيس آمپول200م گ/م ل-استيل سيستئين 10م ل 7823 ACETYLCYSTEINE 2G/10ML VIAL    
178 1617   مولتي ويتامين+مينرال قرص ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
179 1616   کورال کلسيم+ويتامين دي کپسول 8000 MEDICAL DEVICES    
180 1615   گلوکزامين سولفات کپسول500م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
181 483   ريزاتريپتان قرص5م گ 2286 RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB    
182 484   ريزاتريپتان قرص10م گ 2455 RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB    
183 1618   گرين تي اکسترکت کپسول-عصاره چاي سبز ميکس نچرال 2101 FOOD SUPPLEMENT    
184 486   ميکستارد30پنفيل کارتريج-انسولين انساني300واحد/3م ل 11978 BIOSYNTHETIC HUMAN INSULIN 100IU/ML 3ML INJ    
185 487   انسولارد پنفيل کارتريج-انسولين انساني300واحد/3م ل 11978 BIOSYNTHETIC HUMAN INSULIN 100IU/ML 3ML INJ    
186 485   اکتراپيد پنفيل کارتريج 300 واحد -انسولين رگولار 3م 11978 BIOSYNTHETIC HUMAN INSULIN 100IU/ML 3ML INJ    
187 488   سيانوويت آمپول 1000م ک گ- ويتامين ب 12 1294 VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP    
188 489   بوپروپيون قرص 75 م گ 1908 BUPROPION 75MG TAB    
189 490   بوپروپيون قرص 100م گ 1909 BUPROPION 100MG TAB    
190 491   هاي پرس آمپول20واحد/م ل-وازوپرسين 1277 VASOPRESSIN 20PRESSOR U/ML AMP    
191 494   مروپنم ويال 500 م گ 3283 MEROPENEM 500MG VIAL    
192 495   مروپنم ويال 1 گ -1 عددي 5629 MEROPENEM 1G VIAL    
193 492   نيتروکسير قرص پيوسته رهش 2.6 م گ -نيتروگليسيرين 913 NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB    
194 493   نيتروکسير قرص پيوسته رهش 6.4 م گ -نيتروگليسيرين 915 NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB    
195 496   زيمکسير سوسپانسيون 200م گ/5م ل-آزيترومايسين 30م ل 1400 AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP    
196 497   آي وي اف-سي ويال5000واحد-اچ سي جي 286 CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL    
197 498   آب سترون قابل تزريق آمپول5م ل-پلاستيک 4770 WATER FOR INJECTION 5ML P-AMP    
198 499   آب سترون قابل تزريق آمپول10م ل-پلاستيک 4617 WATER FOR INJECTION 10ML P-AMP    
199 500   آلزالون کپسول1.5م گ-ريواستيگمين 1998 RIVASTIGMINE 1.5MG CAP    
200 501   نووپن3-پن تزريق انسولين 8000 MEDICAL DEVICES    
201 502   نووپن جونيور-پن تزريق انسولين 8000 MEDICAL DEVICES    
202 503   ميوکولين آمپول20 م گ/ م ل -سوکسنيل کولين 5 م ل 2401 SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE 100MG/5ML AMP    
203 504   نووفاين31جي-سرسوزن نورديلت(رايگان) 8000 MEDICAL DEVICES    
204 505   فکتيو قرص320م گ-جمي فلوکساسين 17672 GEMIFLOXACIN 320MG TAB    
205 506   ايبوکسير سوسپانسيون 120م ل-ايبوپروفن 657 IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP    
206 507   کلاومکس قرص 625 م گ- کوآموکسي کلاو 338 CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB    
207 510   اکسي پنتال ويال 1 گ- تيوپنتال سديم 1218 THIOPENTAL SODIUM 1G VIAL    
208 509   اکسي پنتال ويال 500 م گ- تيوپنتال سديم 1219 THIOPENTAL SODIUM 500MG VIAL    
209 511   فولي تروپ ويال 75واحد-فولي تروپين 2570 FOLITROPIN 75IU INJ    
210 516   دنپزيل قرص10م گ 1928 DONEPEZIL 10MG TAB    
211 518   دنپزيل قرص5م گ 1927 DONEPEZIL 5MG TAB    
212 512   اکسي کورت ويال 100م گ-هيدروکورتيزون 8178 HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL    
213 513   کتورولاک آمپول 30م گ/1م ل 13267 KETOROLAC 30MG/ML INJ    
214 519   مولتي سانستول آهن دار 155 م ل 2101 FOOD SUPPLEMENT    
215 520   کلسي تونين آمپول50 واحد/م ل 194 CALCITONIN 50 IU/ML AMP    
216 521   پروتامين سولفات ويال 1000 واحد/م ل 1655 PROTAMINE SULFATE 1000UAH/ML 5ML VIAL    
217 522   اگزاکلد قرص خط دار -سرماخوردگي بزرگسالان 5951 ADULT COLD PREPARATION-4 TAB    
218 523   اکسي کورت ويال 100م گ - هيدروکورتيزون 8178 HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL    
219 393   لانسولين کارتريج 70/30 -انسولين ايزوفان بي فازيک 3 17203 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 100U/ML 3ML CARTRIDGE    
220 234   نورديلت قلم آماده تزريق10م گ-سوماتروپين 17791 SOMATROPIN 10MG 1.5ML PEN    
221 238   ونکومايسين ويال 500 م گ 1276 VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL    
222 236   زيمکسير سوسپانسون 100 م گ-آزيترومايسين 30 م ل 2373 AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP    
223 289   هاي پرس آمپول40واحد/م ل-وازوپرسين 18427 VASOPRESSIN 40PRESSOR U/2ML AMP    
224 515   فت-استاپ کپسول 120م گ-ارليستات 2283 ORLISTAT 120MG CAP    
225 1619   سفترياکسون ويال 500 م گ 239 CEFTRIAXONE 500MG VIAL    
226 1620   سفازولين ويال 500 م گ 224 CEFAZOLIN 500MG VIAL    
227 1621   ليومدرول ويال 500 م گ-متيل پردنيزولون 836 METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL    
228 1623   سفتي زوکسيم ويال 500 م گ 234 CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL    
229 1624   سفتي زوکسيم ويال 1 گ 233 CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL    
230 1625   سفتازيديم ويال 1 گرم 230 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL    
231 1626   کتورولاک آمپول 30م گ/1م ل 13267 KETOROLAC 30MG/ML INJ    
232 1627   دفروکسير ويال500 م گ-دفروکسامين 386 DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL    
233 1628   کلاومکس سوسپانسيون312-کوآموکسي کلاو 100م ل 1440 CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP    
234 1630   سفوتاکسيم ويال 500 م گ 229 CEFOTAXIME 500MG VIAL    
235 1629   سفوتاکسيم‌ ويال 1000م گ‌ 1336 CEFOTAXIME 1GR VIAL    
236 1631   متفوکسير آهسته رهش قرص 500 م گ-متفورمين 21337 METFORMIN HCL 500MG EXTENDED RELEASE TAB    
237 1632   آسيکلووير ويال 500 م گ 2366 ACICLOVIR SODIUM 500MG VIAL    
238 1633   آسيکلووير ويال 250 م گ 22 ACICLOVIR SODIUM 250MG VIAL    
239 1634   اندانسترون آمپول 4 م گ - 2 م ل 2091 ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP    
240 1635   ونکومايسين ويال 1 گ 17886 VANCOMYCIN HCL 1G VIAL    
241 1636   تايلوفن آمپول 150 م گ/6.7 م ل - استامينوفن 18420 ACETAMINOPHEN 150MG/ML 6.7ML VIAL    
242 1637   کلارکسير سوسپانسيون 125 م گ- کلاريترومايسين 1838 CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP    
243 1638   آتنولول قرص 50 م گ 115 ATENOLOL 50MG TAB    
244 1639   اپرپيتانت کپسول 80/80/125 م گ 18986 APREPITANT 125/80/80MG CAP    
245 1640   اندانسترون آمپول 4 م گ 2091 ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP    
246 1603   لووفلوکساسين ويال 500 م گ - 20 م ل 21853 LEVOFLOXACIN 500MG/20ML INJ    
247 1643   بونستا ويال 4 م گ/5 م ل- زولدرونيک اسيد 12359 ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE 4MG/5ML INJ    
248 1644   هموفاين سرسوزن قلم 32 جي 8000 MEDICAL DEVICES    
249 1645   لووفلوکساسين قرص 500 م گ 7183 LEVOFLOXACIN 500MG TAB    
250 1647   گارليک اويل (روغن سير) کپسول 350 م گ 2100 HERBAL MEDICINE    
251 1646   اسيد فوليک و ويتامين ب 12 کپسول 2101 FOOD SUPPLEMENT    
252 1649   لووفلوکساسين قرص 250 م گ 6756 LEVOFLOXACIN 250MG TAB    
253 1550   پريلوکائين30 م گ/فلي پرسين 0.03 واحد کارتريج دندان 1049 PRILOCAINE/FELYPRESSIN 1.8 ML CARTRIDGE    
254 1551   زايلوپن 2% کارتريج - ليدوکائين/اپي نفرين 761 LIDOCAINE EPINEPHRINE CARTRIDGE    
255 1552   مپيواکائين کارتريج دندانپزشکي 3% - آرتيکائين 3% 1782 MEPIVACAINE HCL 3% 1.8ML CARTRIDGE    
256 1554   ميلک تيستيل کپسول - گياه خار مريم 2714 NO GENERIC NAME    
257 1553   زينک کپسول 30 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
258 1556   لانسولين آر کارتريج - انسولين رگولار 3 م ل 19875 INSULIN REGULAR HUMAN 100U/ML 3ML CARTRIDGE    
259 1557   اکسي پن - قلم اتوماتيک 8000 MEDICAL DEVICES    
260 1555   لانسولين ان کارتريج -انسولين ايزوفان (ان ‌پي ‌اچ) 3 م ل 19877 INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 100IU/ML 3ML CARTRIDGE    
261 1558   جينکگوبيلوبا کپسول ميکس نچرال 2100 HERBAL MEDICINE    
262 1700   لووفلوکساسين قرص 500 م گ 7183 LEVOFLOXACIN 500MG TAB    
263 1701   دکسترومتورفان شربت 120 م ل 405 DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP    
264 1549   دنتاکائين کارتريج 200 - آرتيکائين 4% 14119 ARTICAINE HCL/EPINEPHRINE 4%/0.01% INJ    
265 102188   رزوکسير قرص 10 م گ - رزوواستاتين 6454 ROSUVASTATIN CALCIUM 10MG TAB    
266 102189   رزوکسير قرص 20 م گ - رزوواستاتين 6788 ROSUVASTATIN CALCIUM 20MG TAB    
267 102190   رزوکسير قرص 40 م گ - رزوواستاتين 7316 ROSUVASTATIN CALCIUM 10MG TAB    
268 102179   ديکلورن آمپول 3 م ل - ديکلوفناک 425 DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP    
269 102174   ويريبيت قرص 300 م گ - تنوفووير ديسوپروکسيل فومارات 13524 Tenofovir Disoproxil Fumarate    
270 102175   انوکسير سرنگ آماده تزريق 4000 واحد- انوکساپارين 2043 ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE    
271 102176   انوکسير سرنگ آماده تزريق 6000 واحد- انوکساپارين 2292 ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE    
272 102177   کلسيم قرص جوشان 500 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
273 102173   ايروسانول کپسول - فروس گلايسين سولفات 2101 FOOD SUPPLEMENT    
274 102178   ويتامين ث قرص جوشان 1000 م گ 2101 FOOD SUPPLEMENT    
275 102710   درو-مدرول ويال 40 م گ - متيل پردنيزولون 835 METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP    
276 102711   بريلکسا کپسول 110 م گ - دابيگاتران 13583 Dabigatran Etexilate    
277 102712   سلکوکسيب کپسول 200 م گ 1932 CELECOXIB 200MG CAP    
278 102713   اکسي پن قلم اتوماتيک سبز انسولين 8000 MEDICAL DEVICES    
279 102714   اکسي پن قلم اتوماتيک قهوه اي انسولين 8000 MEDICAL DEVICES    
280 102715   لاکتولوز شربت 250 م ل 11540 LACTULOSE 10G/15ML SUSP    
281 102716   ديابتوز قرص 50 م گ - سيتاگليپتين 22428 SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg    
282 102717   تتراکوزکتايد ال . آ آمپول 1 م گ/1 م ل 1205 TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP    
283 102718   ديابتوز قرص 25 م گ - سيتاگليپتين 22429 SITAGLIPTIN 25MG TAB    
284 102719   ديابتوز قرص 100 م گ - سيتاگليپتين 16303 SITAGLIPTIN 100MG TAB    
285 102720   هيدروکسي زين اکسير شربت 10 م گ - هيدروکسي زين 650 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 10 mg/5mL    
286 102721   کتوتيفن اکسير شربت 1 م گ - کتوتيفن 728 KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL    
287 102722   سفترياکسون ويال 1 گ 237 CEFTRIAXONE 1 GR VIAL    
288 102723   بوپروپيون قرص 150 م گ 2033 BUPROPION SR 150MG TAB    
289 102724   مدونکس ويال 200 م ک گ - دکسمدتوميدين 50057 DEXMEDETOMIDINE HCL INJECTION, SOLUTION, CONCENTRA    
290 102726   اورسودکس کپسول 300 م گ - اورسودوکسي کوليک اسيد 2497 URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP    
291 102106   زيمکسير کپسول 500 م گ - آزيترومايسين 2408 AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg    
292 102105   سفازولين ويال 1 گ 222 CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTER    
293 102101   پنتوپرازول قرص 40 م گ 2333 PANTOPRAZOLE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR S    
294 102100   پنتوپرازول قرص 20 م گ 2332 PANTOPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg    
295 102102   اکسي پوژن سرنگ آماده تزريق 300 م ک گ فيلگراستيم 5152 FILGRASTIM INJECTION PARENTERAL 300 ug/1mL    
296 102107   سفتازيديم‌ ويال ‌500 م گ‌ 232 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL    
297 102108   سفتازيديم ‌ويال 2 گ 231 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL    
298 102099   تيکوپلانين ويال + حلال 400 م گ 10488 TEICOPLANIN INJECTION    
299 102098   تيکوپلانين ويال + حلال 200 م گ 9747 TEICOPLANIN INJECTION    
300 102094   ديکلورن قرص 100 م گ - ديکلوفناک سديم 1464 DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB    
301 102095   اکسي پيم ويال 2 گ - سفپيم 2417 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL    
302 102097   اکسي پيم ويال 1 گ - سفپيم 2416 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL    
303 102096   اکسي پيم ويال 500 م گ - سفپيم 2418 CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL    
304 102093   داپوکستين قرص 30 م گ 15741 DAPOXETIN 30MG TAB    
305 102727   کليستيمتات سديم ويال 1000000 واحد-کليستيمتات سديم 10730 COLISTIN 1,000,000U AMP    
306 102729   والسارتان 80 قرص 80 م گ-والسارتان 5423 VALSARTAN 80MG TAB    
307 102730   والسارتان 160 قرص 160 م گ-والسارتان 5766 VALSARTAN 160MG TAB    
308 102731   انوکسير-سرنگ آماده تزريق-8000واحد-انوکساپارين6عددي 2293 ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U) 0.8ML SYRINGE    
309 102252   هيوسين-ان-بوتيل-قرص-10 م گ-هيوسين 654 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB    
310 102274   پنتوپرازول ويال40م گ-12عددي 2336 PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION    
311 102732   مروپنم ويال 1گرم-12عددي 5629 MEROPENEM 1G VIAL    
312 102728   کليستيمتات سديم ويال 4500000واحد-کليستيمتات سديم 50030 colistimethate sodium 4500000    
313 102205   اکسي پرازول کپسول 20 م گ-امپرازول 931 OMEPRAZOLE 20MG CAP    
314 102733   دکسترومتورفان شربت 15م گ/5م ل(60م ل)دکسترومتورفان 405 DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP    
315 102499   نيتروکسير قرص 2,6م گ-نيتروگليسيرين 913 NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB    
316 102500   نيتروکسير قرص 6,4 م گ-نيتروگليسيرين 915 NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB    
317 102237   ونکومايسين ويال 500 م گ-ونکومايسين 1276 VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL    
318 102409   زيمکسير کپسول 250 م گ-آزيترومايسين 123 AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP    
319 102734   اکسي پرازول کپسول 20 م گ-امپرازول 931 OMEPRAZOLE 20MG CAP    
320 102411   لوزارتان قرص 25 م گ 1822 LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB    
321 102412   لوزارتان قرص 50 م گ 1933 LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB    
322 102497   مروپنم ويال تزريقي 500 م گ-12عددي 3283 MEROPENEM 500MG VIAL    
323 102104   سفازولين ويال تزريقي 1 گرم 222 CEFAZOLIN 1 GR VIAL    
324 102269   سفترياکسون ويال تزريقي 1 گ 237 CEFTRIAXONE 1 GR VIAL    
325 102602   ويال لووفلوکساسين 500 م گ/20 م ل 21853 LEVOFLOXACIN 500MG/20ML INJ    
326 102103   سفازولين ويال تزريقي 500 م گ 224 CEFAZOLIN 500MG VIAL    
327 102466   سوپرانم ويال تزريقي 500 م گ(ايمي پنم/سيلاستاتين 500 م گ) 1876 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL    
328 102641   استامينوفن(تايلوفن) آمپول تزريقي(6.7 م ل)1 گ 18420 ACETAMINOPHEN 150MG/ML 6.7ML VIAL    
329 102115   زيمکسير کپسول 500 م گ-آزيترومايسين 2408 AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG CAP    
330 102618   سفترياکسون ويال 500 م گ 237 CEFTRIAXONE 500MG VIAL    
331 102112   آسيکلووير ويال(تزريقي) 250 م گ 22 ACICLOVIR SODIUM 250MG VIAL    
332 102113   آسيکلووير ويال تزريقي 500 م گ 2366 ACICLOVIR SODIUM 500MG VIAL    
333 8300   متادون شربت 25م گ/5م ل-250م ل (شيشه اي) 2444 METHADONE 25MG/5ML 250ML ORAL SOLUTION    
334 8301   پتيدين آمپول 50 م گ - 1 م ل 1354 PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP    
335 8302   پتيدين آمپول 100 م گ - 2 م ل 1355 PETHIDINE HCL 100MG/2ML AMP    
336 8303   بوپرنورفين قرص زير زباني 2 م گ 3799 BUPRENORPHINE 2MG SL TAB    
337 102702   متادون قرص 5 م گ 818 METHADONE 5MG TAB    
338 102703   متادون قرص 20 م گ 2705 METHADONE HCL 20MG TAB    
339 102704   متادون قرص 40 م گ 2706 METHADONE HCL 40MG TAB    
340 102299   متادون شربت 25م گ/5م ل-250م ل (پلاستيکي) 2444 METHADONE 25MG/5ML 250ML ORAL SOLUTION    
341 102725   تنطوراپيوم شربت 1% -250 م ل 17486 OPIUM 10MG/ML 250ML ORAL TINCTURE