ردیف کد نام محصول کدژنریک نام ژنریک توضیحات
1 2400   ايمي پنم/سيلاستاتين ويال 500/500 م گ 1876 IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL    
2 2401   ايمي پنم/سيلاستاتين ويال250/250 2435 IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)MG VIAL    
3 2402   مروپنم ويال 1 گ 5629 MEROPENEM 1G VIAL    
4 2403   مروپنم ويال 500 م گ 3283 MEROPENEM 500MG VIAL