اصفهان

آدرس: جاده نائين، بعد از كارخانه قند، جنب تعاوني كارمندان تلفن: 1-35225240-031

مدیر مرکز: آقای حسینی دستجردی