ساری

آدرس: کیلومتر جاده نکاء، جاده نكاء، هولا، روبروی هتل عرب تلفن: 1-33287600-33287605 و 6-33287604-011

مدیر مرکز: آقای مهندس پروین