کرمانشاه

آدرس: کيلومتر 2 جاده سنندج، نرسيده به شهرک آناهيتا تلفن: 3-34283751-34283757-34283755-083

مدیر مرکز: آقای محمدی