رشت

آدرس: ميدان فرهنگ، خيابان پرستار تلفن: 60-33325059-013

مدیر مرکز: آقای خادمی