رشت

آدرس: ميدان فرهنگ، خيابان پرستار

تلفن: 60-33325059-013

 

مدیر مرکز: آقای خادمی