زاهدان

آدرس: انتهای بلوار شهید فاضلی روبروی نمایندگی سایپا تلفن: 99-33512194-054

مدیر مرکز: آقای کارگر