کرمان

آدرس: بزرگراه شهيد کلانتري(جاده تهران)، روبروی ایران گاز، خيابان مسجد نظريان تلفن: 4-32654191-034

مدیر مرکز: آقای دکتر هاشمی سودمند