مشهد

آدرس: ابتدای جاده فريمان، مقابل سيمتري طرق، خیابان کارآفرین تلفن: 4-33924873-33920703-051

مدیر مرکز: آقای دکتر جعفری نژاد