همدان

آدرس: بلوار بسيج (فرودگاه)، مقابل کارخانه کيوان تلفن: 32544452-32546886-081

مدیر مرکز: آقای دزفولی