مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

جناب آقای دکتر سیدحسین دهدشتی رئیس هیأت مدیره

 جناب آقای دکتر داوود رضا شفاعت نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر بیژن کلانتری مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر احسان والی عضو هیأت مدیره

جناب آقای محمدحسین پاکساز عضو هیأت مدیره