آگهی مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به واگذاری موضوع ایاب و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه که دارای سابقه کاری در این زمینه می باشند دعوت می شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 700000 رسال به حساب 0101159569004 نزد بانک صادرات شعبه شیراز ونک به نام شرکت توزیع داروپخش نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

نشانی محل دریافت مدارک : 
تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از وحید دستجردی (ظفر) ، خیابان بابک بهرامی ، پلاک 88