دریافت گواهینامۀ IMS در کلیۀ مراکز 18 گانه شرکت توزیع داروپخش

به اطلاع می رساند

شرکت توزیع داروپخش با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان متعهد و متخصص خود، با الگو قرار دادن سیستم مدیریت یکپارچه و رعایت الزامات استانداردهای ISO 14001:2004 ,ISO 9001:2015, ISO18001:2007،  در جهت افزایش رضایت مندی مشتریان و ارتقای سطح فرآیندهای کیفی موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS در کلیه مراکز 18 گانه توزیع و دفتر مرکزی گردید.

 

گواهینامه ها:


 

گواهینامۀ  ISO 9001:2008
گواهینامۀ   ISO 14001:2004

 


گواهینامۀ OHSAS 18001:2007 
گواهینامۀ  IMS
گواهینامۀ IMS مرکز ارومیهگواهینامۀ IMS مرکز اصفهان


گواهینامۀ IMS مرکز اهواز

گواهینامۀ IMS مرکز بندرعباس

گواهینامۀ IMS مرکز تبریز
گواهینامۀ IMS مرکز تهران 1
گواهینامۀ IMS مرکز تهران 2 و انبار مرکزی

گواهینامۀ IMS مرکز رشتگواهینامۀ IMS مرکز زاهدان
گواهینامۀ IMS مرکز ساری
گواهینامۀ IMS مرکز شیراز
گواهینامۀ IMS مرکز قم
گواهینامۀ IMS مرکز کرمان

گواهینامۀ IMS مرکز کرمانشاه

گواهینامۀ IMS مرکز گرگان

گواهینامۀ IMS مرکز مشهد

گواهینامۀ IMS مرکز همدان

گواهینامۀ IMS مرکز یزد